آشنایی با تجهیزات خانه هوشمند

استفاده از کاربری های مختلط شهری و چند منظوره در نظام کاربری شهر بر خلاف آنچه که در شهر سازی مدرن محدود شده است ، نتیجه های مفیدی را از قبیل قابلیت و امکان به کارگیری متناسب با نیاز وکاهش مصرف و تنوع و سرزندگی به همراه دارااست .استفاده بهینه و چندین منظوره از فضاها و کاربری های مختلط در مرحله شهر در طول ساعت‌ها شبانه روز صرفه جویی در روزگار و فضا و ساختمان را به دنبال دارد .عملکرد محلات شهری اهمیت وجود فناوری های نو ارتقاء یافته هست و در ترافیک،حمل و نقل و توزیع فرآورده و خدمات تاثیر مثبت و دارای مصرف انرژی کاهش نقش خواهد داشت . انتخاب هر محل ورود و خروجی متناسب اهمیت پروژه و بر عهده مهندس BMS است. اصلی وجود تلفن همراه، هر کاربر خانواده الگوهای رفتاری یگانه خود را – به بدور از چشم دیگران – به وجود میآورد و رویش میدهد، ارتباطات خاص خود را داراست و ایدهها و برداشتهایش را تنها اهمیت دوستان و شبکة ارتباطی خویش در بین میگذارد؛ بنابراین، قدرت خانواده در جامعهپذیری فرزندان و ارائة تجارب و هنجارهای مناسب به آنان بیش از قبلی مختل میشود. اشخاص عهد و قرارهایشان را به زمانی دیگر محول می کنند و در هر لحظه آنان را لغو میکنند. کارگزاشتن سیستم تکنولوژی خانه هوشمند راحتی افراد ساکن در منزل را مهیا میکند. نگرانی اکثر گسر و همفکرانش آن است که ورود تلفن ملازم به خانوادهها تضعیف نظام خانواده به لحاظ هنجاری، شناختی و ادراکی را سبب ساز شده است؛ چون وضعیتی را به وجود میآورد که در آن تفاهم متقابل، درک متقابل و رسیدن به یک لهجه مشترک در میان اعضای خانواده دشوارتر خواهد شد. از حیث فورتوناتی نیز سیالشدن عهد و قرارها و تعهدات اجتماعی از دیگر پیامدهای تلفن یار است. اصلی استعمال از پروتکل های منزل هوشمند، دستگاه هایی نظیر چراغ های هوشمند، سنسورها، سوئیچ های هوشمند و دوربین های امنیتی به طور یکپارچه اهمیت یکدیگر تعامل خواهند داشت و می قدرت از عملکرد صحیح آن ها مطمئن بود. اون (همسر) که دیگه شارژرشم اصلی خودش میاره تا همزمان شارژم بکنه اگه اضطراری شد. این اصطلاح نخستینبار در سال 2010 طی پژوهشی دربارة هیجانها و تنشهای ناشی از تلفن یار در خانه هوشمند شمال انگلستان ساخته شد. به کار گیری شد. شیوه بومیسازی، بُعد نمادین و عملی تطابق و مصرف تکنولوژی را در حیث می گیرد تا نشان دهد چگونه معانی و شی ءها به یک ترازو به جهت شعور نقش تکنولوژی در زندگی روزمره ضروری هستند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان بخش اعظم در گزینه خانه هوشمند تویا لطفا به مشاهده از وب سایت ما.