Monthly Archives دسامبر 2022

معروفترین سوغات زنجان و صنایع دستی چاقو است

منطقهٔ بوشهر به لحاظ موقعیت سوقالجیشی و وجود شرکتهای بزرگ نفتی و اجرای طرحهای صنعتی بزرگ مانند نیروگاه اتمی بوشهر و کشتیسازی، نیروی انسانی فعال استانهای مجاور و مناطق دیگر را به خود جذب کردهاست. طارم به دلیل وجود بیش از اندازه زیتون با کیفیت استان زنجان را به قطب تولید زیتون کشور تبدیل کردهاست.

صنایع دستی زنجان ملیله کاری

این ماده همچنین برای جلوگیری از پیری زودرس و تولید انرژی بسیار مهم است...

Read More