انواع کربنهای فعال را بهتر بشناسیم

اساسی همین وجود، زغال چوب فعال (Activated Charcoal) هیچگونه اثری از گاز روده و اسهال را نشان نمیدهد و هنگامی که مسمومیت ناشی از میل کردن مواد خورنده مانند قلیاها و اسیدهای قوی، آهن، اسید بوریک، لیتیم، فراوردههای نفتی یا الکل باشد، به طور معمول و از نظر طبی بی کربن فعال تولوئن اثر است. جذب سطحی (Adsorption) جذب یا این که انقطاع سازی اتم ها و مولکول های موجود در مایع یا این که گاز در تماس حیاتی تراز جامد کربن فعال در تغذیه طیور می باشد. این فرایند برای ذخیره سازی گاز، نسبت به بقیه شیوه ها اهمیت صرف اقتصادی می باشد و به این استدلال کاربرد بالایی دارد. سایر ترازو ذرات به رخ مش 40×12 (0.42 تا 1.7 میلیمتر) و مش 16×6 (1.18 تا 3.35 میلیمتر) هستند. هرچه میزان ذرات کربن اکتیو کوچکتر باشد، دسترسی به تراز بیشتر میگردد و نرخ سینتیک جذب تسریع میگردد. عدد یدی در واقع به رخ میلیگرم ید جذب شده به وسیله هر گرم از ماده در زمانی که غلظت ید باقی ما‌نده از فیلتر طبق ASTM D4607 برابر مهم 0.2 نرمال یا این که 0.01 مول بر لیتر باشد، تعریف و تمجید می گردد و این بر اساس ایزوترم سه نقطهای است. در سیستم متریک ترازو ذرات برابر اهمیت عرض دربین سیمهای الک بر حسب میلیمتر است؛ درحالی که در سیستم مش آمریکا عدد اندازه الک به فواصل در میان سیمهای الک بر حسب اینچ اشاره دارد. عدد دشواری مقدار یکپارچگی خارجی در برابر ساییدگی در قسمت بیرونی و شکستن نقاط ریز کربن فعال را اندازهگیری میکند. برای اطلاع ظریف از ارزش کربن فعال در بازار، و همچنین خرید کربن اکتیو خارجی اسپوتا توصیه می نماییم صد رد صد دارای کارشناسان ما تماس بگیرید. به جهت اندازهگیری آن از تبدیل اجزای معدنی به اکسیدهای مربوطه در دمای 800 مرتبه سلسیوس استفاده میشود. مقدار رطوبت کربن فعال کلیدی مقدار کاهش وزن آن اندازه گیری میشود؛ به‌این شکل که کربن فعال را تا دمای 150 سکو سانتیگراد حرارت ارائه می کنند و آن گاه فرصت می‌دهند تا خشک شود و به وزن اثبات رسد (معمولا پس از 3 ساعت) و سپس میزان کمتر وزن را محاسبه میکنند.