برنامه بدنسازی؛ ۵ برنامه تمرینی بدنسازی با عکس

مربیان حرفهای بدنسازی برنامه های تمرینی خویش را حیاتی توجه به حالت بدنی و هدف ورزشکاران تنظیم میکنند. همین برنامه بدنسازی نیز بسیار انعطافپذیر هست و متخصص می تواند با دقت به موقعیت بدنی فرد، حرکاتی متنوع را در برنامه تمرین قرار دهد. در انتهای هر جلسه از 5 جلسه ی تمرینی هفتگی خود، 10 تا 15 دقیقه را به انجام حرکات کششی اختصاص دهید. به جهت دریافت برنامه بدنسازی فرم انتهای صفحه را لبریز نمایید. اضطراری به ذکر می باشد که جهت اخذ برنامه تمرینی ها اهمیت عکس شیوه انجام کل حرکات می توانید از طرز لینکی که در انتهای هر برنامه تمرینی قرار گرفته هست اقدام کنید. هنگامی که این حرکات را به راحتی انجام دادید ، از وزنه ها به کار گیری نمایید به صورتی که دو تکرار اخیر را به جهت شما بحران برانگیز کنند. به جهت انجام همین حرکات کششی هر کدام را به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارید و بعد از آن به سراغ حرکت بعدی بروید. متخصصان سفارش می نمایند که برنامه بدنسازی برای آغاز بانوان می بایست شامل یک ست 8 تا 12 تایی از هر کدام از حرکات بالا باشد. چند دراپ ست طولانی تر نمایید یا رویه سوپر ست را در پیش بگیرید. برای انجام هر حرکت 45 ثانیه روزگار بگذارید و بین هر ست 15 ثانیه استراحت کنید. تغییر‌و تحول برنامه تمرین برای عضلاتتان عالی است، اینطور نیست؟ برخلاف دو تیم قبل، اکتومورفها نباید تمرینهای هوازی را در دستور فعالیت خویش قرار دهند و خوبتر میباشد تمرین کلیدی وزنههای سنگین را آزمون کنند. در صورتی که نمی توانید 5 روز پشت نیز به باشگاه بروید، اهمیت 3 روز شروع کنید و تمرینات هوازی و تقویتی خود را در هر جلسه تمرینی مخلوط کیند. در نقطه پایان حرکت، لحظهای مکث کرده آن گاه بهآرامی مدل را به نقطه شروع بازگردانید. در بالاترین نقطه لحظهای مکث کرده، آن گاه دستگیرهها را به نقطه شروع بازگردانید. افرادی که به تازگی ورزش کردن را شروع می نمایند می بایست هدف خویش را روی 3 جلسه تمرین هوازی و 2 جلسه تمرین های قدرتی در طول هر هفته برنامه بدنسازی قهرمانان جهان قرار دهند. یک برنامه بدنسازی برای شروع بانوان در در آغاز اهمیت تمریناتی اصلی شدت و حجم کم شروع می شود و به طور همزمان اهمیت عادت کردن تن شدید خیس و اکثر خواهد شد. برای تمریناتی که از وزنه به کار گیری می کنند، وزنه ای را تعیین کنید که تمام نمودن دو تکرار آخر هر حرکت را برای شما چالش برانگیز کند.