دستورالعمل فروش زمین 99 ساله به صاحب مسکن

به همین خاطر توصیه می‌شود حیاتی تنظیم قولنامه، طر فین معامله، به حضور در دفتر سندها قانونی در تاریخ و مکان مشخصی، وفادار شوند. در این مرحله نام فروشنده و صاحب و مالک ملک در سند را دارای هم تطبیق دهید. نادری همینطور تاکید کرد: بایستی دقیقا درآمدهایی که قابل به وقوع پیوستن هست و هزینههایی که الزامی است را معلوم کنند و در مرحله آن گاه هزینههایی که قابل تغییر‌و تحول می باشد آورده شود. با اعلام پیشفروش نزدیک به ۲ هزار آپارتمان را در مدت روزگار ۲ هفته فروختم. مجموعه مسکن، فرید قدیری: وزیر راهوشهرسازی دارای سفارش شرکت عمران شهرهای نو برای «فروش زمینهای ۹۹ساله به صاحبان واحدهای مسکونیمهر» موافقت کرد و مصوبه ۷مادهای تنظیمشده در این خصوص را مورد تایید قرار داد. اما در آینده، مالکان زمین قادر خواهند بود مستقیماً از شیوه Sandbox دارای هزینه تراکنش ۵٪ به جهت SAND مبادرت به فروش زمینهای خود کنند. قبل از شروع عمل مطمئن گردید که از درگاه قانونی پروژه به جهت خرید کردن NFT زمین خود استفاده میکنید، یا این که این که یک مارکتپلیس اعتبار را به جهت این کار برگزینید. براین اساس درصورتیکه از روشهایی برای بدور زدن تحریمهای بایننس به کارگیری میکنید، به طور کامل جانب احتیاط را نگه دارید و بیگدار به آب نزنید. این نکته را فراموش نکنید، که در اراضی و باغ ها عموماً میان همسایگان به مراد عبور و مرور و بهره مندی از آب نهر، حق ارتفاق پیش بینی شده؛ در رخ احراز چنین حقی به جهت همسایگان، از حدود و موقعیت بهره مندی دیگران باخبر گردید تا در آتی از پیدایش مناقشات نسبت به بهره مندی از چنین حقی خودداری نمایید. تعدادی دانش گاه برای خرید تعدادی آپارتمان مراجعه کردند. به این خاطر حیاتی دوستم «عباس مسفروش» سهیم شدم و مبلغ ۵ میلیون چکی را که او داده بود برای خرید این زمین به نظامالسلطنه پرداخت کردم. پول کافی برای خرید کردن همین زمین نداشتم. برای این که صاحبان آن زمینها را پیدا درج آگهی فروش زمین در گیلان کنم، تحقیق کردم. فیالبداهه رقم یک میلیون تومان را پیشنهاد بخشید که برای آن زمانه رقم قابل توجهی بود.