روش تولید آب اکسیژنه چیست؟

در همین اثناء تمام وسایل و ابزارهای درون دستگاه حساس تماس کلیدی بخار پراکسید هیدروژن بصورت شیمیایی استریل می شوند و کل میکروارگانیسمها از میان می روند.فاز خلاء Vacuum Conditioningهمانند اولی توشه ،مجددا پمپ وکیوم دستگاه آغاز به عمل کرده و وکیوم فراوان عمیقی تولید می شود. در همین نصیب مقداری درباره این پروسه و اینکه در هر مرحله چه اتفاقی صورت می دهد توضیح خوا‌هیم داد.فاز خلاء Vacuum Conditioningبرای اینکه در مرحله استریل تماس ابزارها و وسایل حیاتی پرواکسید هیدروژن به لطف شکل بگیرد،لازم است که هوای درون چمبر و لابلای وسایل به طور تمام تخلیه شود.لذا در این مرحله پمپ وکیوم داخل دستگاه شروع به فعالیت کرده و وکیوم مضاعف عمیقی را ساخت می کند.به دلیل چسبندگی و نفوذپذیری قلیل پرواکسید هیدروژن و برای این که پرواکسیدهیدروژن قوی باشد تا به کل لول ها و مجاری و ایراد و فرج نفوذ یابد وکیوم اسجاد شده در این جور اتوکلاوها به مراتب عمیقتر از وکیوم در دستگاه اتوکلاو بخار است.حدودا 10000 درجه قدرتمند تر است.فاز ساخت پلاسمای اولیه Plasma Conditioningپس از آنکه هوا تا حد زیادی از داخل چمبر و لابلای وسایل بیرون شد واجب است که کل رطوبت باطن چمبر را از دربین برد.زیرا آب و رطوبت مانع بزرگی در سر راه و روش استریل کلیدی لبریز اکسید هیدروژن است.با تولید پلاسما باطن چمبر دستگاه این مخفظه فلزی و وسایل داخل آن گرم شده و تمام رطوبت از در میان می رود.علاوه بر رطوب زدایی ،مقدار ناچیزی از ملکولهای هوا که هنوز داخل چمبر باقی باقی مانده هست به رادیکالهای آزاد تبدیل شده و فعالیت استریل را آغاز می کنند. در اتوکلاوهای پلاسما مثل اتوکلاوهای بی آلایش پرکسید هیدروژن نقش حیاتی و عمده استریل کنندگی را بخار پرکسید هیدروژن به عهده دارد.پس می توان گفت که در اتوکلاوهای پلاسما پروسه استریل به رخ شیمیایی شکل می دهد.ولی در این مدل اتوکلاوها (پلاسما) استدلال دیگری نیز وارد عرصه شده و به استریل کنندگی کمک می نماید و رادیکالهای آزادی میباشند که در زمان تولید فاز پلاسما درون چمبر دستگاه اتوکلاو تولید می شوند.در حین ایجاد پلاسما نور ماوراءبنفش UV نیز ساخت می شود که آن هم هم به عنوان یک دلیل استریل کننده به موازات پراکسید هیدروژن و رادیکالهای آزاد ایفای نقش کرده و فرایند استریل را تسریع می کند.نقش رادیکاهای آزاد نور ماوراءبنفش به عنوان یک استدلال فیزیکی در استریل اثرگذار است.پس می قدرت گفت که در اتوکلاوهای پلاسما کار استریل به رخ ترکیبی از استریل شیمیایی و فیزیکی خواهد بود.رادیکال آزاد چیست؟ ◊ پراستیک اسید چیست؟ به طور معمول، پایدار کننده آب اکسیژنه، از نمکهای اسید ارگانیک به دست میآید و به صورت مایع و یا این که محلولی به رنگ زرد رنگ مالامال رنگ چشم میشود. به جهت از میان بردن بوی تند بعضا نوشیدنیها هم از همین ماده استعمال میشود. • همین محلول تنها یک فرض حرارتی میباشد و همین به خاطر این میباشد که آن قبل از رسیدن به نقطۀ جوش منفجر میشود. ولی آب اکسیژنه علاوه بر همین کارکرد عمومی، در صنایع شیمیایی، کاغذ، نساجی، زیست محیطی و بعضا کاربردهای ویژه همچون صنعت های الکترونیک و صنایع غذایی هم مورد استفاده است؛ از همین جهت و بهخاطر طیف متنوع نیازهای صنایع متعدد به آن می تواند یک متاع راهبردی محسوب شود. به جهت کاهش بیماری و ریسک جراحت محصولات کشاورزی همینطور آب اکسیژنه میتواند یک ادغام مضاعف کارآمد لقب گیرد. این ماده می تواند در صورت اکسید شدن و کنترل، سفیدی بسیار خوبی را به وجود آورد. پدیدههای طبیعی زیادی از گزاره آتش، خورشید، ستارگان و غیره در جایگاه حالت پلاسمایی آب اکسیژنه کرونا ماده قرار میگیرند. در این زمینه، کاربرد خویش را به عنوان یک ماده اکسید کننده پیدا کرده است.