سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي – تاریخ و فرهنگ عمان

آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان میدهد که در سال 2018 چین به تنهایی مقصد 43.9 درصد از کالاهای صادراتی عمان بوده است. آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می‌دهد که گشوده هم چین مهمترین سهیم تجاری عمان در مشاجره واردات بوده است. براساس قصه سازمان تجارت جهانی (WTO) حدود 8.45 درصد از واردات عمان از مرزو بوم چین وارد میشود. تجارت ایران و عمان در چه وضعیتی است؟ دو مملکت چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن از آن خیر تنها هیچگونه تنشی نداشتند، بلکه حتی میتوان گفت در دربین کشورهای حاشیه خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران بهترین ارتباط را اصلی عمان تجربه کرده است. به همین ادله رابطه ها اقتصادی دو مرز و بوم نیز همواره از یک ثبات مناسب برخوردار بوده است. مجاور جنوبی کشور ایران به لحاظ صنعتی چندان قوی نبوده و به همین استدلال بخش قابلتوجهی از کالاهای وارداتی آن را قطعات و ماشینآلات صنعتی تشکیل میدهند. در این لیست جایی نامی از کشور‌ایران وجود لیست هتل های مسقط عمان ندارد. متقاضیان کمپانی در همین برنامه مهاجرتی بایستی در آغاز در امتحان پرومتریک Prometric exam in Oman شرکت نمایند و اهمیت به دست آوردن دست کم نمره 60 از 100 وارد تراز بررسی مدارک یا این که Dataflow شوند. توافق جدید باید به دسته ای بسته شود که هیچ تاجری در کاخ سپید در سودای بلندپروازی های خود، آن را نقض نکند، هیچ سناتوری برای نشان دادن مقدار ارادت خویش به رژیم صهیونیستی نتواند کنگره و سنا را برای لغو آن متقاعد کند، هیچ رژیم مجعولی نتواند به واسطه جمهوری اسلامی ایران هراسی آن را به بنبست بکشاند، یا جمهوری خواهان برای نشان دادن قدرت خویش به دموکراتها آن را وسیله انتقام و تهدید قرار دهد. کشور‌ایران و عمان به نظر سیاسی رابطه فراوان پایداری دارند. براساس آمارهای همین سازمان، بعد از چین به ترتیب ژاپن کلیدی حدود 7 درصد، چین تایپه مهم حدود 5 درصد و بعضا کشورهای دیگر مانند عربستان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در لیست مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی عمان قرار دارند. کلیدی همین حال، کشورهایی همچون عربستان سعودی، ایتالیا و بعضی کشورهای دیگر در رتبههای بعدی قرار دارند. همین تحریم دو ساله در صورتی که پس از سوراخ شغل بهطور موقت از عمان خارج شوید، هم اعمال میشود. اهمیت همین حال، عمان بعضی نیازهای وارداتی دیگر هم دارد. در همین مدت صرفا به آن دسته از اتباع اهل ایران و لبنانی اذن ورود دیتا می شود که ویزای اقامتی، کاری، درمانی، تحصیلی، چند توشه ورود و یا این که سرمایهگذاری داشته باشند. اما همین توشه درصد اختلاف آن کاهش از کالاهای صادراتی عمان به همین میهن است. این مسئله نشان از فرآیند رو به رویش حجم تجارت حساس عمان را دارد. ما براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی مهمترین لیست کالاهای وارداتی عمان در یک سری سال اخیر را به ترتیب فهرست کردهایم. آمارهای جهانی نشان می دهد که در 10 سال آخر فرایند صادرات کشورمان به عمان رو به رویش بوده است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بیشتر در آیتم هتل عماد رزرو لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.