شش مرحله اصلی تعریف چارچوب پروژه

قابل توجه هست که همگی این استانداردها حصر زمان، هزینه(منابع) و موقتی بودن را درکنار تولید یک متاع مشخص و منحصربهفرد مورد دقت قرار دادهاند.در زبانهای گوناگون و حتی در سازمانهای متعدد هر میهن در گزینه واژههای برنامه ، طرح یا پروژه ، اختلافات لغوی ، معنایی و رسمی وجود دارااست ؛ از همین رو چهارچوب آن ها پر‌نور و واضح وجود ندارد و گاه به جای یکدیگر نیز به کار گیری می شوند . یک عدد از این دست اندرکاران اهمیت منابع پروژه میباشند که برای بهرهگیری از آنها بایستی انواع منابع پروژه را به خوبی بشناسید. مجموعه کنترل پروژه حساس به کار گیری از طریق سایبرنتیک میزان انحراف از این استاندارد را ترازو میگیرند و برای ادامهی مسیر چاره اندیشی میکنند. به چه صورت میتوان کارهای حتمی را برای اتمام موفقیتآمیز پروژه تعریف و تمجید پروژه دانشجویی عمران اصفهان کرد؟ پروژهها برای اجرا غالبا به یک مجموعه سپرده میشوند. اکثری از پروژهها باخت میخورند چرا که اصطلاحاً لقمه گندهتر از دهانشان برداشتهاند و در سرانجام روزگار و پول زیاد کمتری در لحاظ گرفته و یا اینکه بخش قابل توجهی از کار را نادیده گرفتهاند. ابزاری که می تواند در اجتناب از این مشکلات کمک کند، ساختار ناکامی کار (WBS) است که به فرایند تعیین دامنه و وظایف و تقریب زدن یاری میکند. كاسته شده و سازه به مقتضای كار و واقعیات ملموس ، مشخصههای پروژه و فرایند آن تبیین و انتخاب می گردد . مسوولیت هر فرد در تیم پروژه باید مشخص و معلوم باشد و وی درقبال مسوولیتی كه برعهده دارد ، اختیار یا اقتدار دریافت كند و در غایت نسبت به آن حسابدهی داشته باشد .با تقسیم مسوولیتها ، در لایههای بالایی سازمان پروژه اختیار بیشتر و اقتدار كمتر و در لایههای پایینی آن اقتدار بیشتر و اختیار كمتر وجود دارااست . او عشق و علاقه داراست پروژهاش در موعد مقرر به انتها برسد ، نتیجه ها مشخصات درخواستی را رعایت كنند و دقیقا آنچه باشد كه او میخواسته و در اخیر اینكه پروژه ارزش تمامشده قابل قبولی داشته باشد ، آنچه كه قبلا بر آن توافق شده و دارایی معینی برایش تخصیص دیتا شده است .