شیر فشار شکن

شیرهای فشارشکن تاسیسات آب مصرفی را در برابر فشار بیش از حد حفاظت می کنند. 3. نشتی خارجی را تا حد دوچندان متعددی کاهش می دهد. انبساط آب گرم شده آب سرد را به عقب و ذیل خط میراند؛ اساسی ادامه حرارت، آب نهایتا به قدری گرم می شود که آغاز به تبخیر می نماید و باالتبع آن بخار فضای بیشتری نسبت به آب اشغال می کند و آب گرم را به طرف آب سرد هل میدهد تا این که وسیله گرم کن یا کف هیتر به جای آب مالامال از بخار شود. در شيرهاي ثابت محافظ فشار، فشار وروديP1، فشار خروجي P2و فشار درون گوشه و کنار پيستون و سيلندر P3 ، عملكرد متقابل دارند اساسی كاهش فشارP1 به كمتر از میزان فشار تنظيمي، فشار زير ديافراگم شير پيلوت كاهش مي يابد در نتيجه نيروي فنر شير پيلوت مقطع عبور آب خویش را كاهش مي دهد کلیدی اين كاهش فشار P3 افزايش يافته و در نتيجه پيستون شير اصلي به طرف پايين حركت مي كند و مقطع عبور آب را كاهش مي دهد اين فعالیت تا زمان تثبيت فشار P1 در فشار تنظيمي دوام خواهد داشت. به جهت تغییر و تحول وضعیت شیر از گشوده به بسته می بایست فشار کافی در ذیل دیافراگم “A” عده شده و بر نیروی اعمالی از طرف فنر تهیه و تنظیم “B” بطور تمام غلبه کند. به شیوه مشابهی، فشار بخار محل ورود نیز به پایین شیر دارای اعمال شده و فنر تنظیم می بایست توانایی غلبه بر هر دو نیروی وارده از فشارهای محل ورود و خروجی را داشته باشد. اساسی کاهش فشار در خروجی، نیروی فنر بر نیروی دیافراگم پایلوت غلبه کرده، شیر پایلوت را باز کرده و در سرانجام به بخار امکان می دهد از طریق مسیر “D” به زیر دیافراگم کلیدی “K” منتقل گردد. فشار محبوس در تحت دیافراگم اهمیت به امداد مسیر “D” و روزنه “J” در مسیر خروجی شیر تخلیه شده و هم‌زمان فنر برگشتی “G” شیر دارای را تدریجا بسته و جریان را جدا می کند. شیر فشار شکن، شیری هست که فشار سیال عبوری را اندک کرده و هم چنین به جهت ثابت نگه داشتن فشار در خروجی شیر استفاده می شود. همین کنش و واکنش میزان بازشدگی شیر با “”C و به تبع جریان عبوری بخار را گزینش می کند. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم شیر فشار شکن رگلاتور لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.