صفر تا صد نوشتن مقاله ISI/ چرا برخی مقالهها رد میشود؟

وی اظهار کرد: چارچوبی مرسوم به جهت نوشتن مقالات ISI وجود دارد؛ هر مقاله ISI بایستی اهمیت عنوان، معرفی نویسنده و دیتاها تماس، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه (مبانی نظری، روش تحقیق، یافتهها، نتیجه گیری و فهرست منابع) باشد. رضایتنامه آگاهانه کتبی بایستی از هر شخص شرکت کننده در مطالعه یا والدین یا این که قیم رسمی آن ها (در آیتم اشخاص نابالغ) دریافت گردد. همچنین آن گاه از گوشه ای می بایست نصیب های زیر نیز به انگلیسی درج گردد که به جهت آنایی اکثر میتوانید توضیحات فارسی همین بخش ها را مطالعه نمایید. بحث: اساسی یافته های گزینه کنونی مهم آن چه در تحلیل های شبیه بوسیله دیگران گزارش شده است، مقایسه شود و از آن نتیجه گیری حتمی به کار آید. اجزای همین مدل مقالات شامل چکیده، مقدمه و مشاجره و سرانجام گیری و حداقل اهمیت ۲۰ منشاء باشند و حداکثر در ۵۰۰۰ واژه تهیه شوند. ۱۱- پس از اعلام نتیجه ها داوری در صورتی که مقالات نیاز به اصلاحات به وسیله نگارنده داشته باشد مراتب به امر سردبیر به نگارنده اعلام می شود تا ظرف حداکثر ۱۵ روز نسبت به انجام اصلاحات و ارسال آن اقدام کند در غیر اینصورت نوشته بلاتکلیف و به منزله انصراف تلقی خواهد شد.؛ رسیدگی دوباره ورژن ویرایش شده این جور مقالات مشروط به تقاضا نویسندگان و بارگذاری مجدد نوشته حیاتی شماره جدید خواهد بود. تضاد منافع: نویسندگان می بایست هر نوع تعارض احتمالی منافع نظیر اخذ وجه در قبال مقاله، یا این که بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن می باشد از طرز نشر مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به شکل مشخص و معلوم بیان کنند. ۵.۱- پرداخت مبالغ فوق می بایست از شیوه درگاه الکترونیک بانکی مندرج در انتهای فرم ارسال مقاله یا این که از شیوه برگه شخصی عضو به اسم دانشکده علم ها قضائی و سرویس ها اداری انجام و تصویر فیش پرداختی از روش درگاه بانکی پیوند در کاغذ پایگاه به یار فرم اصالت نوشته و تعهد رعایت اصول اخلاقی تکثیر در فولدر پیش­نیاز ارائه شود. کل هزینه پرداختی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال متساوی ( چهارصد هزار تومان) می باشد که روش پرداخت آن متعاقباً به اطلاع نگارندگان (ارسال کننده مقاله) خواهد رسید. علم رئیس ازجمله علوم فراوان اهمیت و مهمی هست که نهتنها دانشجویان و اساتید بلکه مدیران سازمانها را نیز به خود جذب کرده است. نشریه دانش گاه علم ها طبابت البرز از چاپ مقالات ترجمه شده معذور است. تراز انجام اصلاحات: اعمال نظر داوران، ارسال مقاله اصلاح شده نزد سر داور، (سرداور تطبیق دهنده از میان داوران گذشته و یا این که با تعیین داور تازه خواهد بود). چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد دانلود نوشته جشنواره نوجوان سالم لطفا از تارنما ما دیدن دانلود نوشته ترجمه شده کنید.