عملکرد پرشر سوئیچ با پرشر گیج متفاوت است

شیوه تست دستگاه سوئیچ آب : در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد اساسی اهم متر مداربرق پرشر سویپچ را آزمون نمایید. در صورتی که فشار آب مدار گرمایش فراتر از ۶٫۰ باشد مدار سوئیچ آب بسته می‌گردد و پکیج به فعالیت خویش ادامه میدهد. از طرفی مقدار فشار از یک میزان مشخص و معلوم نباید کمتر باشد چون دیگر برای آن وسیلهای که به آن متصل است، فعالیت آیی ندارد. طوری که در مصارف خانگی همین مقدار به پایین یکبار میرسد، از این رو اغلب پرشر سوئیچ گازهای خانگی، به جهت استفاده در فشار ذیل یکبار و یا برحسب میلی بار تنظیمشدهاند. می بایست بدانید که فشارهای گازی که معمولاً در مصارف خانگی و شبکههای جابجایی اساسی آن سروکار داریم، چندان مضاعف نمیباشد. بعضی از پرشر سوئیچ اشنایدر حیاتی توجه به محل استعمال به اشکال گوناگونی تقسیم بندی میشوند که موجب می‌شوند از آنان در مورد ها زیادی استفاده نماییم. به علت فعالیت کردن همین سوئیچ ها حیاتی بخار یکی از دارای ترین خصوصیت های این سوئیچ می بایست تحمل پرشر سوئیچ آتش نشانی دمای بالا باشد. همین پرشرسوئیچ ها دارای یک سنسور دیافراگمی، فلزی و یا الاستومری و دو ورودی (یکی جهت فشار بالا و دیگری به جهت فشار) می باشند. در ادامه این مدلها را نام میبریم و جهت تدبیر اکثر آنان را برای شما عمده مورد تحلیل قرار میدهیم. عملکرد آن این مدل هست که در تمام فرایند کاری پکیج مدار آن در اختیار گرفتن میگردد و در رخ کمبود فشار آب مدار، گرمایش مدار پرشر سوئیچ اشنایدر آب باز می‌گردد و اجازه ادامه مراحل آن گاه را نمیدهد. چرا که معمولا بعلت رسوبات املاح موجود در آب مسیر لوله سوئیچ مسدود می شود و عملکرد ان را مختل میکند. پرشر سوئیچ ها برای انتقال کارایی محفظه زیر فشار،به کنتاکت الکترونیکی آیتم نظر،از مکانیزم های متفاوتی استفاده می نمایند. پرشر سوئیچ (سوئیچ فشار) را حساس حرکت کنتاکت ها یا این که تنظیم جاذبه در فنر تراز، می توان تنظیم نمود. فرض می‌کنیم که یک دیگ بخار داریم که نیاز میباشد در محدوده فشار 4 تا 7 توشه برای شما بخار تولید کند به جهت اینکار شما یک سوئیچ فشار بر روی دیگ کارگزاشتن کرده و فشار آن را بر روی 7 توشه تهیه مینمایید، دیفرانسیل پرشر سوئیچ را بر روی 3 بار تهیه و تنظیم میکنیم، در همین وضعیت پرشر سوئیچ هنگتامی که فشار داخلی به هفت توشه برسد کنتاک نخستین را صادر مینماید، همین کنتاکت میتواند به مولد بخار دیگ یا شیربرقی محل ورود امر دهد، پس هنگام رسیدن فشار به هفت توشه صادر شدن کنتاکت اولیه شیربرقی یا مولد قطع شده تا هنگامی که فشار به محدوده پایینی برسد (یعنی فشار چهار بار) وقتی که فشار به چهاربار رسد اساسی توجه به دیفرانسیلی که شما بر روی سه بار تهیه و تنظیم کرده بودید مجددا پرشر فعال میشود و کنتاکت دوم یا همان کنتاکت وصل را برای شما صادر کرده و مجدد شیربرقی یا مولد دیگر را فعال می‌کند و مجددا فشار درون گوشه و کنار افزایش پیدا میکند و سیکل بالا مجددا تکرار میشود. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد پرشر سوئیچ پکیج بوتان بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.