فور – دستگاه فور استریل – قیمت فور

اشعه گاما معمولاً برای استریل نمودن تجهیزات پزشکی یکبار مصرف مانند سرنگ، سوزن، کانول و مجموعههای IV و مواد غذایی استعمال میشود. استریل نمودن به مجموعه روشهایی گفته میگردد که در غایت منجر به از بین بردن میکروارگانیسمهایی مانند قارچها، باکتریها و کارداران انتقال دهنده آنان نظیر هاگها و اسپورها از گوشه و کنار میشود. به این ادله در موارد حساسی نظیر جراحی و دندانپزشکی تجهیزات را ضدعفونی نمیکنند و از فرایند استریل استعمال میشود. ضدعفونی هوا: به جهت سالنی دارای ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه پرنده، ۲۵ تا ۳۸ میلیلیتر از کالا را مهم ۲۵ لیتر آب مخلوط کرده تا به رقت ۰٫۱ تا ۰٫۱۵% برسد، محلول مهیا شده را به جهت ۳ تا ۴ درجه در روز از نحوه مهپاش در هوای تالار در حضور استریل وسایل پلاستیکی پرنده اسپری نمایید. ضدعفونی سطح های و تجهیزات: محلولی اهمیت رقت ۰٫۲% بسازید. سرانجام اهمیت گذشت ۳ سال از رنجی که فاطمه کشیده بود، راز دردهایی که در همگی این سال متحمل شده بود معلوم شد. وی همینطور امر داده فیلم جراحی و بیرون نمودن گاز استریل و پرونده بالینی مریض که ۳ سال قبل کار سزارین انجام دیتا بود از بیمارستان به دادسرا نبی تا پیوست پرونده شود و حساس انجام تحقیقات، مقصران اهمیت این واقعه مرگبار شناسایی شوند. مرد جوان گفت: همسرم را پنجشنبه به اتاق کار بردند و بعد از آن از جراحی او را به بخش منتقل کردند. در بررسیهای رخ گرفته مشخص شد که زن برنا بهخاطر شکم درد به بیمارستان مراجعه کرده و در ادامه معین شد که یک تکه گاز استریل درون تن او استریل فیلتراسیون جا باقیمانده است. اهمیت گذشت یک روز از فعالیت باتوجه به بهبودی حالا همسرم و از طرفی به خاطر هزینههای سنگین بیمارستان او را شنبه صبح مرخص کردم اما شنبه شب مجدد درد او آغاز شد و همسرم را به بیمارستان منتقل کردم و دکترها گفتند مجدد بایستی فعالیت شود و احتمال این‌که 50 درصد زنده بماند هست. همسرش میگوید: در ابتدا کلیدی انجام امآرآی به ما گفتند که یک چه کسی است است و فاطمه باید به شتاب تحت کار جراحی قرار بگیرد.