قانون جدید راهنمایی و رانندگی

۴۴- کارت مشخصات: کارتی که مشخصات صاحب و مالک و وسیلهی نقلیه شمارهگذاریشده در آن تصویب و به صاحب و مالک وسیلهی نقلیه تسلیم میگردد. ۴۳- قطعات اصلی: کلیهی قسمتهای کلیدی وسیلهی نقلیه که مطابق همین آییننامه باید شمارهگذاری شود نظیر موتور و شاسی و اتاق که بده بستان آنها سبب تغییر تحول مشخصات حیاتی وسیلهی نقلیه میگردد. ۴۹- حوزه‌ ممنوعه: حوزه‌ و محلی که عبور و مرور وسایل نقلیه در آن ها به وسیله علایم خاص ممنوع شده باشد. ۴۷- گذرگاه پیاده: در تقاطع راهها امتداد پیادهروها در سواره رو یا این که هر محل دیگری از سوارهرو که به وسیله خطکشی یا این که میخکوبی یا سایر علایم جهت عبور پیادگان اختصاص داده شده. ۴۲- علایم: هر مدل نشانه مثل تابلو، نوشته، خطکشی، چراغ، سوت، حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیتدار یا رانندگان به جهت کنترل و تهیه عبور و مرور به فعالیت میرود. ۴۸- گواهینامهی رانندگی: اجازهنامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف مقامات صلاحیتدار به نام اشخاص صادر شود. همین دسته تابلو های راهنمایی و رانندگی رخ هندسی مثلث دارا هستند و به دلیل اینکه به شما اعلام می نمایند که یک خطر پیش بر روی شماست، یک نوار به رنگ قرمز‌رنگ دور آن وجود دارد. رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطعهایی که فاقد چراغ راهنما یا مأمور انتظامی یا این که تابلوی ایست میباشد در سر پیچها، جادههای تنگ و تپهها و به طور کلی در محلهایی که موانعی در مسیر حرکت آن ها وجود داشته باشد و همچنین در مواقع بارندگی (برف، باران) یا این که مه یا این که کولاک و امثال آن‌ها از شتاب وسیلهی نقلیه تا حدی که بر حسب مورد به جهت احتراز از خطر یا تصادف ضرورت دارااست بکاهند. ۵۴- وسیلهی نقلیه امدادی: وسیلهی نقلیه مخصوص خدمات پلیسی، بهداشتی آتشنشانی و امثال آنان که وسیله شهربانی انتخاب و یا این که علایم مخصوص معلوم میشود. ۵۰- مواد خطرناک: هر گونه مواد منفجره یا این که محترقه یا این که مایعات آتشزا و گازهای فشرده و امثال ازمون ایین نامه تابلو آزمون آئین طومار دارای 1 آنها. به این ترتیب می قدرت گفت عکس چراغ عابر پیاده در هر میهن به استدلال فرهنگ و تمدن و یا این که مواردی دیگر می تواند گوناگون از بقیه کشورهای دیگر باشد. ۵۷- وسیلهی نقلیه کشاورزی: به وسیلهی نقلیهای که جهت کارها کشاورزی ساخته شده مادام که در مزارع کار نماید اطلاق میشود. ۵۱- موتور سیکلت: وسیلهی نقلیهی موتوری که اصلی دو یا این که سه چرخ میباشد و نیروی آن متجاوز از پنج اسب میباشد. ۶۰- یدککش: وسیلهی نقلیهی موتوری که یدک یا این که یدکهایی را به دنبال خویش میکشد. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می نمایند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده زیر تعقیب قضائی یا انتظامی باشد.