مراقب باشید که آن را نشکنید

برای اینكه سیم پیچی متقارن باشد باید این شش شیار در محیط استاتور دارای فواصل یكسانی از یكدیگر باشند فاصله بین هر دو شیار دو طبقه یا گام شیارهای دو طبقه را می توان از رابطه تعداد شیارهای دو طبقه تقسیم بر تعداد کل آموزش سیم پیچی بلندگو شیار بدست آورد. گام سیم بندی فاصله بین دو بازوی از یک کلاف بر حسب تعداد شیارهای آن می باشد. اگر در یك استاتور به جای سیم پیچی یك طبقه از سیم پیچی دو طبقه استفاده شود چون تعداد دور هر كلاف در این حالت نصف حالت یك طبقه بوده و در عوض هر شیار توسط دو بازوی دو كلاف مختلف پر می شود لذا تعداد كلافهای مربوط به هر فاز نیز دو برابر تعداد كلافهای در سیم پیچی یك طبقه شده و مقدار آن، 2 برابر است. همین کار را در سمت دیگر موتور نیز انجام دهید. همان گونه که در این مدار مشاهده می شود با قرار دادن كلید در وضعیت تند سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار گرفته پس از رسیدن دور به حدود سه چهارم دور نامی كلید گریز از مركز مدار سیم پیچ راه انداز را قطع نموده و موتور با دور تند گردش خود ادامه می دهد اگر كلید در وضعیت دور كند قرار گیرد با سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار گرفته و موتور با دور تند راه اندازی می شود و پس از رسیدن دور به مقدار ذكر شده كلید گریز از مركز مدار سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ اصلی دور تند را قطع نمود و این بار سیم پیچ مربوط به دور كند را به مدار وصل می نماید و موتور با دور كم به گردش خود ادامه می دهد در این موتورها معمولا اندازه شیارها با یكدیگر متفاوت بوده و این موضوع به این دلیل است كه بعضی از شیارها سه طبقه و بعضی دیگر دو طبقه و تعدادی نیز یك طبقه سیم پیچی می شوند.

در این سیم پیچی طول متوسط كلاف نیز كوتاه تر از نوع متحدالمركز می باشد و به همین جهت در مصرف سیم نیز صرفه جویی شده و اقتصادی تر می باشد. در این حالت شروع سیم بندی از شیار 2 می باشد در صورت استفاده از گام كوتاه شده در مصرف سیم صرفه جویی شده و در پیرامون شیارها نیز فضای كمتری برای پیشانی كلافها لازم خواهد بود. برای جفت سیم دوم خروجی نیز همین کار را انجام دهید. سیمهای خروجی سیمپیچی را علامتگذاری کنید (سیمهایی که روی بستهای الکتریکی متصل شدهاند). هنگامی که به وضوح میبینید کلافهای گرم به هم متصل شدهاند، یکی از سیمهای خروجی را انتخاب کنید و مسیر آن را با فلش بکشید. اگر یکی از پولیها را آنها را دارید، پیچ یا چوب فلزی ایمنی را برداشته و سپس پولی را با با دستگاه کشش از محور بکشید. عایقبندی را بردارید، سپس سیمهای مسی را لحیم کرده و با هیت شرینک (روکش حرارتی) ایزوله کنید. در دوره تعمیر کولر گازی برق گستران طریقه عیب یابی و تعمیر انواع مشکلات کولر گازی به صورت عملی به کارآموزان آموزش داده می شود و کارآموزان می توانند به صورت عملی بر روی کولر های گازی کار کرده و به تعمیر آنها بپردازند.

ساختمان داخلی ژنراتور موتور برق تک فاز میدان دوار در بالا نشان داده شده است. با توجه به کاربرد بسیار این موتورها اگر می خواهید در بازار کار سیم پیچی مشغول به کار شوید لازم است تا آموزش سیم پیچی موتور تک فاز را از طریق شرکت در دوره سیم پیچی یاد بگیرید. موتور را وصل کنید و جریان آن را اندازه بگیرید. طول شیار را اندازه بگیرید و حدود 16 میلیمتر به آن اضافه کنید (بستگی به نحوه چرخاندن کاغذ دارد). کاغذ عایق را روی میز قرار داده و خطکش را روی آن بگذارید و تقریباً 4 میلیمتر آن را تا کنید. مساحت آن را محاسبه کنید و در 2 ضرب کنید تا مساحت سیم ضخیمتر به دست آید. 4 بدست می آید كه با دانستن آن و دانستن نوع گروه دیاگرام گسترده مربوطه، به سیم پیچی اصلی را رسم می كنیم. در صورتی كه استاتور یك موتور آسنكرون تنها با یك گروه كلاف سیم پیچی شود و بهیک منبع یك فازه اتصال یابد در این صورت یك میدان متغیر ایجاد می شود و بر عكس سیم پیچی سه فازه دیگر میدان دوار نخواهیم داشت.

برای اینكه این حالت بدون اشكال انجام گیرد باید گام سیم پیچی عدد فرد باشد در صورتیكه گام قطبی زوج باشد می توان با كم كردن یك شیار از آن گام را فرد نموده و دیاگرام سیم بندی را با توجه به گام فرد ترسیم كرد. شروع فازها در یك سیم پیچی نرمال همیشه می تواند بدون وابستگی به تعداد قطبها روی یك جفت قطب 360 درجه الكتریكی تقسیم شود. الکتروموتورهای صنعتی در دو نوع تکفاز و سه فاز هستند که تعداد فاز آنها را با m نشان می دهیم. در این مرحله از سیم پیچی موتور تکفاز باید کلافها را با نخ ببنیدید. آیا خوابگاه تدارک دیده اید برای افرادی که از شهرستان شرکت می کنن؟ دقت کنید که نباید به محور روتور آسیب برسانید. کلافها را با دقت در استاتور قرار دهید. بعد از گرم شدن استاتور، شکافها را با پیچ گوشتی یا یک میله مناسب تمیز کنید، اما دقت کنید به استاتور آسیب نرسانید. اما مراقب باشید که به سیمهای مسی آسیب نزنید. برای آشنایی با نقشهکشی مدارهای برقی که گام اولیه و مهم تابلو سازی برق صنعتی است، پیشنهاد میکنیم به آموزش اصول نقشه کشی برق صنعتی با ای پلن ePLAN فرادرس مراجعه کنید.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت کلیپ آموزشی سیم پیچی.