مرکز پژوهشها – قانون استخدام کشوری

در گزینه سالجاری نیز تا امروز ۱۳ دستگاه اجرایی جواز گرفتهاند و سهمیه سه درصد منحصر استخدام معلولین از آن مجوز ۱۸۱۶ مورد است. ۴ – در شرایط برابر از لحاظ صلاحیت های تخصصی و عمومی، اولویت استخدام حساس ایثارگران و داوطلبان ساکن خواهد بود که محل سکونت فعلی آنها حساس محل جغرافیایی شغل آیتم نظر، طی سه سال متوالی اخیر یکسان باشد. وی تأکید میکند: ما در حالا حاضر به جهت ستارهدار کردن سهمیه سه درصد استخدام سازمانهای دولتی حساس ایراد جدی مواجه نیستیم و سازمان اداری و استخدامی مرزوبوم توجه ویژهای به این موضوع دارد و همکاری و دقت بالایی را در این زمینه اعمال میکنند. شهبازی تصریح میکند: براساس گزارشهای به دست آمده از این ۱۳۰۶ سهمیه مجموعاً ۵۰۳ نفر استخدام پایانی شدهاند؛ این عدد نشان می دهد در نهایت حدود ۴۰ درصد این افراد توانستند پروسه را تمام طی نمایند تا به استخدام سازمانها و نهادهای مربوطه درآیند. مثلاً اگراین وزارتخانه دکتر و پرستار استخدام می کند می بایست فرد تخصص این حرفه را داشته باشد تا بتواند آن سهمیه را از آن خود کند. از همین ۱۳ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۰ صرفا وزارت علوم حیاتی ۶۰ سهمیه استخدامی به جهت معلولان، آزمون استخدامی خویش را برگزار کرده است. به گفته مدیرکل دفتر کار توانمندسازی سازمان بهزیستی، بخش اعظمی از سهمیههای استخدام وزارت بهداشت و درمان هم حساس وجود سهمیه بالا آگهی استخدام خرم آباد خالی میماند. مدیرکل دفتر کار توانمندسازی سازمان بهزیستی در پاسخ به همین سؤال میگوید: چند عامل منجر شده که این قانون آنگونه که گزینه توقع افراد اساسی معلولیت بود اجرا نشود. وی در تفسیر همین موضوع میگوید: البته در راستا وزارت بهداشت و معالجه مشکل خاصی وجود ندارد، تعداد مجوزهایی که این وزارتخانه می‌گیرد خیلی دوچندان است، اما بایستی افراد متخصص برای این شغل ها استخدام شوند. کلیدی وجود اقدامات مطلوبی که در زمینه اشتغال اشخاص حساس معلولیت از روش این قانون صورت گرفته، البته کماکان نارضایتیهایی وجود دارااست و کارایی بعضا از دستگاهها و وزارتخانهها مثل وزارت آموزش و رشد در این باره مورد اعتراض معلولین مرزوبوم قرار گرفته آگهی استخدام علی بابا است. وی ادامه داد: درصورتیکه آموزش و پرورش همین بخش را از بدنه خود انقطاع کرد وزارت علم ها این بخش را هنوز به رسمیت نشناخته و پس از متلاشی شدن این مرکز که امید رهبر معظم انقلاب میباشد به ویژه دانشکدههای تربیت دبیر فنی، مبتلا فروریزی در راستای تربیت معلمان کارآمد در جامعه شدهایم و دوستان خوب ما برای یافتن امکانات فیزیکی و متافیزیکی در سرگردانی به سر میبردند.