مقالات – کود پتاسیم نیترات و اهمیت آن در کشاورزی

نیترات پتاسیم طبق معمول به تیتر یک ماده کریستالی محلول در آب به فروش میرسد که در رتبه اولیه برای حل و به کارگیری اهمیت آب یا این که به رخ قرص های استوانه ای رخ برای کاربرد در خاک حیث گرفته میشود. تغییر و تحول رنگ برگ به طور معمول در قسمتهای میانی و تحتانی گیاه محلول پاشی نیترات پتاسیم هلو بازدید می شود. وجود نیترات پتاسیم از زردی حاشیه های برگ در گیاهان پرهیز می کند. P221 هر مدل احتیاطی برای دوری از مخلوط شدن اهمیت مواد قابل احتراق باید در لحاظ گرفته شود. نیترات پتاسیم به استدلال حلالیت در آب ، برای محصولات به مقدار 200 تا 300 کیلوگرم در هر هکتار استفاده می شود. در همین نحوه از پتاسیم کلرید در دمای ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد، به کار گیری می شود. همین ماده تا حدودی جاذب رطوبت هست ولی در الکل ها قابل حل شدن نیست. این مخلوط در صورت تماس مهم اسید ها اساسی وضعیت انفجاری می باشد اما به خودی خود خواص انفجاری ندارد. در صورت تنفس: مجروح را به محل حساس هوای جدید ببرید. ماده را بدور از مواد غذایی و آشامیدنی نگه داری کنید. در رخ مواجهه ی پوستی: فوراً پوست را به طور تمام حساس آب و صابون شسته و آب کشی کنید. ظاهر میوه: میوه خوب تر و حتی رنگی خیس ، نقص های رنگی یا این که لکه های غیرمعمول ناشی از ضایعات مکانیکی یا این که علامت ها دیگر آسیب شناسی را به حداقل می رساند. در موارد دیگر ، می تواند حرکت آب را در ساقه های گیاه تسریع کند. شما دوستان عزیز میتوانید همین جنس را اساسی گرید های متفاوت از شیمیایی رادون تهیه و تنظیم نمایید و جنس را در اسرع وقت تهیه نمایید. در ارتباط حیاتی موارد مصرف این کود پر طرفدار می بایست بدانید در صورتی که گیاهان شما در گیر کمبود پتاسیم شده اند ، مصرف این کود دوچندان پیشنهاد می شود. نتیجه های نشان اعطا کرد که بیشترین شتاب جوانهزنی به ترتیب در تیمار نیترات پتاسیم 2 درصد و سولفات بر روی 0/5 درصد تماشا گردید. بهطورکلی نتیجهگیری شد که برای ارتقاء جوانهزنی بذر سیاهدانه در شرایط زراعی می توان پرایمینگ بذر مهم سولفات روی 0/5 % و یا نیترات پتاسیم ۲ درصد را پیشنهاد نمود. فایل ورد msds را در نقطه نهایی به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید. فوراً به پزشک مراجعه کنید.