هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده می بایست اساسی اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت توجه به موضوعاتی چون ارتقاء قدرت هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی است که به جهت ارتقا شتاب و اقتدار ماشین آیتم به کارگیری قرار می گیرد ، به جهت اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ کنید همین آیتم یک عدد از موردها واجب میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن اتفاق میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک فعالیت دشوار و تهیدست به دانش اختصاصی در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا می رود و افراد توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و مهم میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌نمایند که کارگزاشتن این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و عملکرد بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط دارای طراحی و ساخت این قطعه کلیدی دارد، روزگار و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ فرآورده و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می گردند و پروسهی انجام این رخداد مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.