پیستون موتور خودرو چیست و انواع اشکال آن؟

حلقه پیستون : رینگ پیستونها حلقههایی میباشند که در شیارهای مشخصی دور همین قطعه قرار دارند، مراقبت مقدار روغن مناسب در جداره سیلندر، کاهش اصطکاک و دوری از استهلاک از وظایف رینگ پیستون محسوب میشود. در صورت كم بودن فاصله مذكور بايد کلیدی سوهان قابل انعطاف نسبت به سائيدن دهانه رینگ پیستون و ايجاد لقی مطلوب مبادرت نمود. به برهان سرعت بالا و مسافت نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا همسایه خویش دارند بایستی دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل عمل کنند. این مقایسه تطابق خوبی را بین جواب های المان محدود و داده های آزمایشگاهی نشان می دهد در انتها به منظور کمتر تنش حرارتی و کاهش در اتلاف حرارت از نحوه پیستون با ساخت تغییرات در کالا پیستون قدام به بهبود فرآورده آن شده است. کالا پیستون را آلیاژی از آلومینیوم در نظر گرفته و اهمیت به کار گیری از المانهای ساختاری-حرارتی و اعمال حالت مرزی بدست امده ، توزیع دما و همینطور تنشهای حرارتی تولید شده بر روی پیستون ، در بدور موتورهای ذکر شده بررسی شده اند ، نتایج نشان دادند بیشترین دما در مرکز تاج پیستون و بیشترین تنش حرارتی روی نشیمنگاه پین صورت می دهد. حتمی به ذكر هست كه طبق شكل (4) بايد بين پيستون و سيلندر نيز لقي مناسبي را در حیث گرفت تا در صورت تغيير ابعاد پيستون و سيلندر به دليل تغيير دما ، پيستون درون سيلندر گير نكنند. اهمیت توجه به شكل (5) ، ملاحظه مي شود كه در هنگام بالا رفتن پيستون مقداري گاز متراكم شده بين رينگ و پيستون قرار گرفته و باعث گشوده شدن رينگ مي گردد در اين شکل رينگ اهمیت نيروي بيشتري به جداره سيلندر چسبيده و از خروج سوخت و هواي فشرده حجم پیستون جلوگيري مي كند. پیستون همچنین یاری به خروج دود ناشی از احتراق از سیلندر میکند. پس از فشرده شدن همین ترکیب برای آغاز عملیات انفجار، شمع جرقه زده و نیروی ناشی از انفجار، پیستون را به حرکت در می آورد. پس به جهت هواپیما هم موتور و پیستون موتور در لحاظ گرفته شده می باشد . این پیستونها به جهت موتورهای کوچک و موتورسیکلتها به کار گیری شده و به استدلال ماهیت کارایی موتورهای دو زمانه، در معرض بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار میگیرند. این پیستونها عمدتا در خودروهای سواری و سبک به کارگیری میگردد. تعداد پیستون موتور خودرو: بر شالوده شیوه چیدمان موتورها به دودسته خطی V رخ تقسیم می شوند که هر یک از همین آرایشها اساسی سیلندرهایی میباشند که به تعداد سیلندرها پیستون در داخل آن کارگزاری میگردد.