کمیسیون انتخابات هند آماده سازی مجمع کارناتاکا را بررسی می کند

کمیسیون انتخابات هند آماده سازی مجمع کارناتاکا را بررسی می کند