کمیسیون انتخابات هند آماده سازی مجمع کارناتاکا را بررسی می کند