کود سولفات پتاسیم

پتاسیم سبب بالا بردن سرعت فتوسنتز، انتقال بخش اعظم مواد غذایی در ساقه ها ی گیاه، بالا بردن مقاومت میوه و گیاهان می‌گردد این طور آنیونهای سولفات شامل مقدار زیادی گوگرد است که برای تغذیه اکثر گیاه و بالا بردن سرعت رویش و نمو و فتوسنتز نقش مهمی دارد. این ماده سمی نمیباشد و تماس آن مهم پوست یا دیده تهدیدی به جهت سالمی نمیباشد ولی ورود غبار آن در دیده ممکن هست منجر تحریک دیده شود به جهت برطرف شدن این عارضه شستشوی دیده دارای آب سفارش شده است. در ادامه ی این مقاله اساسی کاربرد های آن اکثر آشنا خواهید شد. تحقیقات دانشمندان نشان داده که ارتقاء میزان سولفات پتاسیم در خاک شور، سبب ساز ارتقا تحمل گیاهان در آن سولفات پتاسیم کود خاک خواهد شد. به جهت بافت سبک همین مقدار 300 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. مقایسة محتوای نسبی آب در شوری یکسان در دو میزان تیمار پتاسیم سولفات نشان بخشید اهمیت افزایش شوری اثر تعدیلکنندگی پتاسیم سولفات هم کمتر یافت. که هر دو با فرمول K2SO4 میباشند. برای برداشت 100 بدن کالا اساسی کیفیت از هر هکتار زمین ذیل کشت در شرایط رطوبت به اندازه و بافت خاک متوسط تا سنگین 250 میلی گرم بر کیلوگرم گزینه نیاز است. پس بهترین زمانه مصرف آن قبل از کشت محصولات است. استعمال از کود پتاس در کشت پسته علاوه بر وزن گیری دانه های پسته از پوک شدن آنها نیز خودداری می کند. اصطلاح ” پتاس ” به گروهی از مواد معدنی و شیمیایی حامل پتاسیم (K) اطلاق می شود. پتاسیم به تیتر یکی از از عنصرها فعال کننده آنزیم ها در گیاهان شناخته می شود. این عنصر جمع آنزیم ها را در فرآیندهای زیست شیمیایی فعال ساخته و نقش مهمی را در فعال نمودن آنزیم های احیا کننده گاز کربنیک ایفا میکند . این کود منشا گوگرد و پتاسیم به شمار می رود. در صورتی که بخواهید از نزدیک به کریستال ها نگاهی بیندازید، آن‌ها صورت لوزی یا شش ضلعی به جهت آن ها دارند. جهانشاهی انبوهی، ک.، سیدحاجی زاده، ح.، همتی، آ.، عباسی، پ.، رضایی، س.، 1398. تأثیر کوددهی سولفات پتاسیم و کلات آهن بر جذب بعضی از عنصرها غذایی و شاخص-های رویشی سیب رقم رد دلیشز.