Monthly Archives آوریل 2022

آیا ایسیو(ECU) قابل تعمیر است ؟

در صورت واضح شدن این چراغ حتما از طرز دیاگ علت واضح شدن چراغ را تحلیل کنید و در صورتی که روشن شدن چراغ مربوط به خرابی ایسیو باشد نسبت به عیبیابی و تعمیر ecu ماشین اقدام کنید. آموزش الکتریسیته ساختمان از حرفه های پردرآمد و آینده دار فنی می باشد که از گذشته تا به امروز بازار فعالیت مهربانی داشته و در سال های آخر اهمیت اعتنا به پرورش تولید و ساز در میهن و ظهور سیستم های امنیتی و رفاهی نو بازار کار پر رونق تری خواهد داشت براین اساس اگر دوره تدریس برق...

Read More